ดร. สยมพร  ทองเนื้อดี

อธิการบดี

อ. อัจฉรียา นันทศิริพล

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. เพ็ญพรรณ  ทิพย์คง

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร. นเรศ  สถิตยพงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

thitirat360circle

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ratthaburut360circle

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.วิทยา  ปิ่นทอง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

Tarntip360circle-150x150

อ.ธารทิพย์  ทองมี

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์