ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี
อธิการบดี

อ.อัจฉรียา  นันทศิริพล
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ  ทิพย์คง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

อ.นเรศ  สถิตยพงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  มีมาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อ.อิสรีย์  ขาวทวีรัชต์
ผู้ช่วยอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐบุรุษ  คุ้มทรัพย์
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

ดร.วิทยา  ปิ่นทอง
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อ.ธารทิพย์  ทองมี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ   ทิพย์คง
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์