วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปี 2564

พฤติกรรมการจัดการขยะของประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ธชภัค พุทธไชย และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
เปรมิกา ทองเกิด และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
ภาวะผู้นำในการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เสกสรรค์ มากผล และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
การจัดบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อิสระพงศ์ แสงเกื้อหนุน และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
การประเมินนโยบายการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติ โควิด 19 เขตพื้นที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ดิษชูภณ นัยเนตร และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File