วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปี 2563

ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สุกฤษฏิ์ ต่อเทียนชัย และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ณัฐกาฬ ศรีสันต์ และ พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สรินดา หลาบนอก และ ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File