คณะบริหารธุรกิจ Facalty of Business Administration

ความสำคัญ : 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและ ผู้ใช้บัณฑิตในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นย่านจังหวัดสมุทรปราการและย่านใกล้เคียงกับทำเลที่ตั้งของสถาบัน  เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยในระดับสูง  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางการบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรมบนพื้นฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล อันเป็นการเตรียมพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 

           ในขณะเดียวกัน หลักสูตรนี้ยังเหมาะที่จะรองรับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคนี้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจได้อีกด้วย จึงเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี

         ระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

                 1 . หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
                 2 . หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ/สาขาการตลาด/ซัพพลายเชน
                 3 . หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(นานาชาติ)

      ระดับปริญญาโท ประกอบไปด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้

                 1 . หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต