คณะวิศวกรรมศาสตร์  School of Engineering

ความสำคัญ : 

          หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เปิดเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทั่วไปและสนองตอบต่อผู้เรียนในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากที่ต้องการกำลังคนไปขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น และในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยต้องบรรลุเป้าหมายของการมุ่งไปสู่ประชาคมอาเซียน

              สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ผลักดันและขับเคลื่อนให้บรรลุ ตามเป้าหมายอาเซียน สถาบันเล็งเห็นความสำคัญภารกิจนี้ จึงได้สร้างหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัยขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นมืออาชีพ สามารถรองรับการพัฒนางานด้านวิศวกรรมที่มีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มของนานาประเทศที่กำลังมุ่งสู่การพัฒนาสีเขียว และยั่งยืนในอนาคตอันใกล้