นายกสภาสถาบัน

Chancellor since March, 2015

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

อ.สุโข วุฑฒิโชติ

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน

อุปนายกสภา

Council Member since March, 2015

ดร.ชวลิต หมื่นนุช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

พ.ต.ท. ศักดิพัฒน์ พลิคามินทร์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

ดร. แพรวพริชชา หรูเจริญพรพานิช

กรรมการโดยตำแหน่ง

Council Member since May, 2016

ดร.สยมพร  ทองเนื้อดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

ดร. กาญจนา หรูเจริญพรพานิช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

รองศาสตราจารย์ ดร.วรา วราวิทย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

ศาสตราจารย์ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

อ.กุลศิริ โพธิกำจร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since March, 2015

รองศาสตราจารย์ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์