นายกสภาสถาบัน

Chancellor since November, 2019

นายพิบูลย์ ยงค์กมล                          

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนีนาฏ ณ สุนทร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน

อุปนายกสภา

Council Member since November, 2019

ดร.ชวลิต หมื่นนุช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลลยานี ภาคอัต

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. ศศิวิมล มีอำพล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ดร. กาญจนา หรูเจริญพรพานิช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ศาสตราจารย์ ดร. วรเดช จันทรศร

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. เนตร์พัณณา ยาวิราช

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

นายสุนัย มโนมัยอุดม

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. ไพศาล เย็นฤดี

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

Council Member since November, 2019

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการโดยตำแหน่ง

Council Member since November, 2019

ดร. สยมพร  ทองเนื้อดี

เลขานุการสภาสถาบัน

Council Member since November, 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติรัตน์ มีมาก