1
2

             โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนสองภาษาที่อยู่แถวหน้าของการผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษจนเป็นที่ประจักษ์ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 จนปัจจุบันได้ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา คือ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” (SUVARNABHUMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY -SVIT) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและความรู้วิชาการสาขาต่างๆ อย่างมีคุณภาพเพื่อเสริมจุดแข็งให้กับนักศึกษาของ “สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ” คู่ขนานไปกับทักษะเฉพาะทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งทักษะทางวิชาชีพตามสาขาวิชาต่างๆ จนสามารถสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้เห็นชัดเจนว่าโดดเด่นในเรื่องความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

              ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเปิดสอนในหลายหลักสูตรดังนี้คือ กลุ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาความปลอดภัย) บริหารธุรกิจบัณฑิตและบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) บัญชีบัณฑิตและรัฐประศาสนศาสตรบํณฑิต ส่วนหลักสูตรปริญญาโท ประกอบด้วย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่ไปยังวิทยาเขตบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปิดสอนสาขาต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ สาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน สาขาการศึกษาปฐมวัย สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสาขาดุริยางคศาสตร์เป็นต้น

              สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิยังมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ภูมิภาคและชุมชน  ด้วยการมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทั้งทักษะและศักยภาพ ด้านการใช้ภาษาสากลโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการสาขาต่าง ๆ ทั้งยังมุ่งเน้นสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศอีกด้วย

วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  มีพันธกิจ  ดังนี้

      1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และ ด้านการบริหารธุรกิจตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีความรู้ทางด้านสหวิทยาการควบคู่กัน

      2. ผลิตองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารธุรกิจตามมาตรฐานสากล

      3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน องค์กรและหน่วยงานทั่วไปในทุกระดับ

      4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ความหมายของสัญลักษณ์

logo

 

ความหมายของเครื่องหมายของสถาบัน
ช้างเอราวัณ                              หมายถึง   ความสง่างาม ความสุขสมบูรณ์
ช่อมะกอก                                 หมายถึง   ความสำเร็จและสันติ
ริบบิ้นสีแดงและตำราสีขาว      หมายถึง   ความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและความรู้
ลวดลายไทย                             หมายถึง   ความเป็นไทย

SVIT : สีแดงตัวใหญ่ในส่วนกลาง คือชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาบัน ซึ่งหมายถึง ความเป็นสากลที่ชัดเจน
ความหมายโดยรวมของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบัน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคือรากฐานสำคัญที่ประสาทความรู้คู่คุณธรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความสุขสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างสง่างาม

สีประจำสถาบัน

คือ สีแดง และ สีทอง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

สีแดง   หมายถึง    พลัง ความเข้มแข็ง ความรู้ และเทคโนโลยี

สีทอง   หมายถึง    สติปัญญา และคุณธรรม  อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งแห่งแผ่นดินทองสุวรรณภูมิ

ความหมายโดยรวมของสีประจำสถาบัน

สถาบัน เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นให้นักศึกษามีพลังแห่ง ปัญญาถึงพร้อมด้วยคุณธรรม นำไปใช้พัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก

ต้นไม้ประจำสถาบัน

kullaprapruk

ต้นกัลปพฤกษ์ ความหมาย พันธุ์ไม้ Cassia bakeriana Craib วงศ์ Leguminosae ที่เลือกมาเป็นต้นไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยี แห่งสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 5 ไม้ สวรรค์ในวรรณคดี อัน ประกอบด้วย มณฑารพ ปาริชาต สันตาน หริจันทน์ และกัลปพฤกษ์ ตามคติโบราณ ถือว่า กัลปพฤกษ์เป็นไม้มงคล นำโชคนำชัยมาให้ผู้ขอ หากคิดหวังสิ่งใด ก็จะได้ตามนั้น

ดอกไม้ประจำสถาบัน
erawan

กล้วยไม้เอราวัณ เอื้องกุหลาบเอราวัณ เอื้องกุหลาบน่าน หรือกุหลาบแม่เมย (Aerides rosea) ออกดอกปีละครั้งใน ฤดูร้อน ดอกเป็นช่อยาวสวยงามช่อละ 20-25 ดอก แต่ละดอก มีขนาด 3.5 ซม. และมีกลิ่นหอม ด้วยความที่ช่อดอกดูคล้าย งวงช้างจึงได้ชื่อว่ากุหลาบไอยรา หรือกุหลาบเอราวัณ