วิสัยทัศน์

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  มีพันธกิจ  ดังนี้
     1. ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และ ด้านการบริหารธุรกิจตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีความรู้ทางด้านสหวิทยาการควบคู่กัน
      2. ผลิตองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารธุรกิจตามมาตรฐานสากล
      3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน องค์กรและหน่วยงานทั่วไปในทุกระดับ
      4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ความหมายของสัญลักษณ์

logo

 

ความหมายของเครื่องหมายของสถาบัน
ช้างเอราวัณ                             หมายถึง   ความสง่างาม ความสุขสมบูรณ์
ช่อมะกอก                               หมายถึง   ความสำเร็จและสันติ
ริบบิ้นสีแดงและตำราสีขาว      หมายถึง   ความโดดเด่นทางเทคโนโลยีและความรู้
ลวดลายไทย                           หมายถึง   ความเป็นไทย
SVIT : สีแดงตัวใหญ่ในส่วนกลาง คือชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถาบัน ซึ่งหมายถึง ความเป็นสากลที่ชัดเจน
ความหมายโดยรวมของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของสถาบัน
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิคือรากฐานสำคัญที่ประสาทความรู้คู่คุณธรรมและ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำประเทศไทยไปสู่ความสุขสมบูรณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างสง่างาม

สีประจำสถาบัน

คือ สีแดง และ สีทอง ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สีแดง   หมายถึง    พลัง ความเข้มแข็ง ความรู้ และเทคโนโลยี
สีทอง   หมายถึง    สติปัญญา และคุณธรรม  อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่งคั่งแห่งแผ่นดินทองสุวรรณภูมิ
ความหมายโดยรวมของสีประจำสถาบัน
สถาบัน เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิเป็นสถาบันที่มุ่งมั่นให้นักศึกษามีพลังแห่ง ปัญญาถึงพร้อมด้วยคุณธรรม นำไปใช้พัฒนาคุณค่าแห่งชีวิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก

ต้นไม้ประจำสถาบัน

kullaprapruk

ต้นกัลปพฤกษ์ ความหมาย พันธุ์ไม้ Cassia bakeriana Craib วงศ์ Leguminosae ที่เลือกมาเป็นต้นไม้ประจำสถาบันเทคโนโลยี แห่งสุวรรณภูมิ เป็น 1 ใน 5 ไม้ สวรรค์ในวรรณคดี อัน ประกอบด้วย มณฑารพ ปาริชาต สันตาน หริจันทน์ และกัลปพฤกษ์ ตามคติโบราณ ถือว่า กัลปพฤกษ์เป็นไม้มงคล นำโชคนำชัยมาให้ผู้ขอ หากคิดหวังสิ่งใด ก็จะได้ตามนั้น

ดอกไม้ประจำสถาบัน
erawan

กล้วยไม้เอราวัณ เอื้องกุหลาบเอราวัณ เอื้องกุหลาบน่าน หรือกุหลาบแม่เมย (Aerides rosea) ออกดอกปีละครั้งใน ฤดูร้อน ดอกเป็นช่อยาวสวยงามช่อละ 20-25 ดอก แต่ละดอก มีขนาด 3.5 ซม. และมีกลิ่นหอม ด้วยความที่ช่อดอกดูคล้าย งวงช้างจึงได้ชื่อว่ากุหลาบไอยรา หรือกุหลาบเอราวัณ