ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน

1. กรอกใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถาบัน หรือ downloadได้ที่นี่ ใบสมัครเข้าศึกษา

2. ยื่นเอกสารดังนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร/ผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
-สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริงจำนวน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ

สมัครผ่านระบบonline

1. กรอกข้อมูลการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีonline ได้ที่นี่

2. กรอกข้อมูลการสมัครเรียนระดับปริญญาโทonline ได้ที่นี่

all