ด้วยปัจจุบันการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ยังคงเป็นหลักสูตรที่ออกแบบไว้ภายใต้บริบทของประเทศไทยในสถานการณ์ปกติ ตามแผนพัฒนาต่างๆในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา แต่ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปภายใต้ข้อ ตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) โดยผู้ประกอบการของประเทศไทยได้ก้าวออกไปเป็นนักลงทุนในประเทศอื่นๆ ในเขตประชาคมอาเซียนมากขึ้นทุกๆปี รวมถึงประเทศที่อยู่นอกเขตอาเซียนที่เห็นความสำคัญของข้อตกลงประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีความต้องการทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นสากล มีความสามารถที่จะทำงานภายใต้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทุก ปี แต่หลักสูตรการเรียนการสอนที่ออกแบบมารองรับสถานการณ์ดังกล่าวยังมีไม่เพียง พอ สถานการณ์เหล่านี้คงเป็นปัญหาของผู้ประกอบการและบัณฑิตที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน

          คณะผู้ก่อตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิได้เล็งเห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยที่ออกแบบการเรียนการสอน และหลักสูตรสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานภายใต้บริบทของ AEC ยังคงมีไม่เพียงพอที่จะรักษาระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย และมีความจำเป็นเร่งด่วน

          จึงได้ทำการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิขึ้นเพื่อเป็นสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” ที่มีจุดเน้นทางด้านการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีและด้านการจัดการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ สื่อสารในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บริบทของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เป็นสากล ที่พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน