หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ วิชาเอก คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                                 :    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ                             :    Bachelor of Education Program in Learning Management
2.ชื่อปริญญาและแขนงวิชา
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)                       :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)                       :    ศษ.บ. (การจัดการเรียนรู้)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)                   :    Bachelor of Education (Learning Management)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)                    :    B.Ed. (Learning Management)
3.วิชาเอก

3.1   คณิตศาสตร์ (Mathematics)

3.2   วิทยาศาสตร์ (Science)

3.3   ภาษาอังกฤษ (English)
4.จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

     ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หน้าแรก
  1. 5. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

        5.1   ปรัชญา

            คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มุ่งมั่นในการผลิตครูที่มีความรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตให้สามารถอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและมีความสุข

     5.2   ความสำคัญ 

            หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นองค์ความรู้ด้านทฤษฎีการสอนและการปฏิบัติการสอน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จิตวิทยา การพัฒนาหลักสูตร การสร้างสื่อการสอน การวัดและประเมินผล และการวิจัยทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู รวมทั้งการมีธรรมาภิบาล

            5.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการเรียนรู้  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

            5.3.1 มีความรอบรู้ในวิชาชีพครู ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั้งภาคฤษฎีและภาคปฏิบัติเชี่ยวชาญในศาสตร์การศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            5.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ตลอดจนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นครู

            5.3.3 มีพื้นฐานความรู้ในการจัดการศึกษา มีความเป็นผู้นำทางการศึกษา ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและพัฒนาการศึกษา มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบในการทำงานให้กับสังคม

            5.3.4 มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยใช้หลักประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและสานประโยชน์ร่วมกันตามแบบวิธีพุทธ

            5.3.5 มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ และการวิจัยทางการศึกษา

            5.3.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีทักษะการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

6.6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

            6.1 ครูสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ครูระดับมัธยมศึกษาในภาครัฐและเอกชน

            6.2 เจ้าหน้าที่วิชาการหรือวิจัยด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน

            6.3 เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

            6.4 เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

            6.5 พนักงานบริษัทด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

            6.6 ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา