หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                       หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ                   Master of Education

Program In Curriculum and Learning Management

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ชื่อย่อภาษาไทย                ศษ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Master of Education Curriculum and Learning Management

ชื่อย่อ                           M.Ed. Curriculum and Learning Management

  1. วิชาเอก                     ไม่มี

  2. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก. แบบ ก.2              45      หน่วยกิต (ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ข.                         45      หน่วยกิต (ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ก. แบบ ก.2              36      หน่วยกิต (ประสงค์ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

แผน ข.                         36      หน่วยกิต (ประสงค์ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)

Untitled-1

5.5 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 ปรัชญาหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตครู ที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข มีความเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

5.2 ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบสนองความต้องการผู้ที่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู จึงจัดเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าศึกษาอย่างครอบคลุม

 5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

5.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความอดทน อดกลั้น เสียสละ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู สามารถแสดงออกทางด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างกล้าหาญ

5.3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา มีถาวะผู้นำทางวิชาการ มีความตระหนักในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้กับผู้เรียน มีสมรรถนะและประสบการณ์ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

5.3.3 เป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถค้นคว้า วิจัย ที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อนุรักษ์และพัฒนาการศึกษาทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อย่างครูมืออาชีพ สามารถคิด วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ที่นำมาสู่การผลิตงานวิจัย นวัตกรรม หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อครูและผู้เรียนได้

5.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

5.4.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สามารถประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

5.4.2 มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรอย่างมีระบบและขั้นตอน โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการในศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

5.4.3 มีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณในการผลิตผลงานวิจัย  การเผยแพร่งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อันก่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

5.4.4 มีจิตสาธารณะและความสามารถในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

5.4.5 มีความพร้อมในการเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน