หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

1.ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in English for International Business
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)     : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อย่อ  (ไทย)     : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (English for International Business)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)  : B.A. (English for International Business)

3.วิชาเอก

ไม่มี
4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

หน้าสาม

5.ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 ปรัชญาของหลักสูตร

เลิศล้ำองค์ความรู้ด้านภาษา เชี่ยวชาญทางวิชาชีพธุรกิจ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข รักษาคุณค่าศิลปวัฒนธรรม

5.2 ความสำคัญ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ มุ่งให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ด้านธุรกิจการค้าผ่านทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้เพื่อการประกอบอาชีพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จะส่งผลให้ประเทศแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

  • วัตถุประสงค์

5.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.3.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานด้านอาชีพธุรกิจระหว่างประเทศ

5.3.3 ผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพความรับผิดชอบ ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง  และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

5.3.4 ผลิตบัณฑิตที่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาตนเอง และการศึกษาค้นคว้าตลอดชีวิต

5.3.5 ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ และวิจัย สามารถแสวงหาความรู้ตลอดจนประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ได้อย่างเหมาะสม

5.3.6 มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัว แก้ปัญหาต่างๆ ได้ และร่วมทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนครองตนในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1      ผู้ประกอบการการค้าอิเล็กทรอนิกส์

6.2      พนักงานบริษัทระหว่างประเทศ

6.3      เจ้าหน้าที่ในสถานทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ

6.4      ผู้สื่อข่าวทางด้านธุรกิจ และเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

6.5      เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

6.6      อาจารย์สอนภาษาอังกฤษธุรกิจ

6.7      นักวิเคราะห์และประชาสัมพันธ์สินค้า

6.8      พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของงานธุรกิจในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ