หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย                          :         หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

          ภาษาอังกฤษ                        :         Bachelor of Laws Program
2.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย)               :         นิติศาสตรบัณฑิต

          ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)                :         น.บ.

          ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ)           :         Bachelor of Laws

          ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)             :         LL.B
3.3วิชาเอก

            ไม่มี
4.4 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 1)  ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม (ผู้พิพากษา)

2)  ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง)

3)  ข้าราชการอัยการ (พนักงานอัยการ)

4)  ข้าราชการตำรวจ

5)  ข้าราชการทหาร

6)  นิติกร

7)  เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

8)  เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ (ประจำศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง)

9)  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ (DSI)

10) เจ้าพนักงานสังกัด ป.ป.ส.

11) ทนายความ

12) ที่ปรึกษาทางกฎหมาย (Consultants)

13) นักวิชาการ อาจารย์สอนกฎหมายหรือนักวิจัยด้านกฎหมาย

14) พนักงานบริษัทในสายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

15) เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม

16) เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

17) เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

18) สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง