จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ มุ่งเน้นสร้างนักบริหารธุรกิจให้มีกระบวนการความคิดด้านนวัตกรรม (innovation mindset) ที่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ การติดตามพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่และการนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน (blockchain) การประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) และวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) เป็นต้น เพื่อให้สามารถพัฒนาตัวแบบทางธุรกิจสำหรับธุรกิจใหม่ (startup) และจัดทำกลยุทธ์ให้ธุรกิจก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

 

1. นักพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ (Business Innovation Developer)
2. นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analyst)
3. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
4. นักพัฒนาแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ (Business Application Developer)
5. นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)
6. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านธุรกิจดิจิทัล (Startup Digital Business)
7.  ผู้บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Administrator)