หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ  จะทำให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถใน 4 ทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวตกรรม คือ ทักษะทางด้านบริหารธุรกิจ ทักษะทางด้านICT ทักษะทางด้านการใช้สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ เพื่ให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งภาครัฐและเอกชน วิชาที่เรียน เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางธุรกิจ การตลาดดิจิทัล อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว การบัญชี และการเงินธุรกิจสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

 

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analyst)

  2. นักวิเคราะห์ระบบธุรกิจ (Business System Analyst)

  3. ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant)

  4. ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)

  5. นักวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analyst)

  6. นักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior/Insight Analyst)