หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตร 4 ปี  จำนวนหน่วยกิต 137  หน่วยกิต

Untitled-1

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการสาธารณสุข

  • อาชีพอิสระด้านสาธารณสุข

  • นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย

  • พนักงานมหาวิทยาลัยภาครัฐ/เอกชน