สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Untitled-1

สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
-วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
-วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์
-วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

Untitled-1