หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร  :

ภาษาไทย      :   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Education in Early Childhood Education
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)       :   ศษ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Educationin Early Childhood Education
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :   B.Ed (Early Childhood Education)
3. วิชาเอก

การศึกษาปฐมวัย

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

หน้าสอง

5. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     5.1   ปรัชญา

มุ่งผลิตครูปฐมวัยให้มีความรู้คู่คุณธรรม นำองค์ความรู้ ทักษะ เจตคติ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศยุค 4.0 ไปบูรณาการการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในท้องถิ่น

     5.2   ความสำคัญ

ปัจจุบันอาชีพครูปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะครูปฐมวัยสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิมีบทบาทในการอบรมดูแลเด็กนับตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี  โดยการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเต็มศักยภาพครบทุกด้าน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่นและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปดังนั้นครูปฐมวัยของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจึงจำเป็นต้องมีความสามารถบูรณาการศาสตร์ความรู้ควบคู่คุณธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อีกทั้งมีทักษะและศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย

     5.3   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

5.3.1 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพครูปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู

5.3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ

5.3.3เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน สามารถประยุกต์ความเข้าใจในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ในวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต

5.3.4เป็นผู้มีผู้มีความสามารถและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

5.3.5เป็นผู้ มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพครูปฐมวัยให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยสามารถวิเคราะห์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสื่อสาร นำเสนอการปฏิบัติหน้าที่ครูปฐมวัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.3.6 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ

6.6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

6.1 ครูสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด

6.2 นักวิชาการทางด้านการศึกษา

6.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน

6.4  ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา