แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้มีการจัดทำบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บท และหลักการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  ที่เน้นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันในประชาคมโลกภายใต้โลกไร้พรหมแดน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นได้จริงตามแผน คือ การพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ทุกโอกาส ดังนั้นการศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพและสามารถอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
ในปีการศึกษา 2563 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิจึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรครูซึ่งเป็น    ปูชนียบุคคลสำคัญในการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ สถาบันฯ จึงมีนโยบายและแผนงานที่จะผลิตบัณฑิตด้านวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 และบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความรู้และความสามารถในทำงาน การติดต่อสื่อสาร เจรจา ต่อรอง และความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทยที่เปิดการค้าเสรี มุ่งมั่นเปิดตลาดธุรกิจในเวทีโลก อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในประเทศและส่งเสริมการส่งออก ตามสถิติของบีโอไอ พ.ศ. 2561 ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียนจัดเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นสมาชิกหลักของกลุ่มอาเซียนมีความน่าสนใจอย่างมากต่อประเทศต่างๆ ในการเข้ามาลงทุนโดยตรง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้เห็นความสำคัญในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชาติในอนาคต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู และบัณฑิตการประกอบอาชีพทางธุรกิจในระดับนานาชาติ

  1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทั้งภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ

  2. เพื่อผลิตบัณฑิต ที่ตระหนักในความสําคัญของความรู้พื้นฐาน มีคุณธรรมในการดํารงชีพ และมีจิตสํานึกในการจรรโลงสังคม  สร้างบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

  1. เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ มีการนำความคิดสร้างสรรค์สู่การปฏิบัติงานจริง

  1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์พิจารณ์ มีทักษะในการแก้ไข  ปัญหา

  1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์