คณะศึกษาศาสตร์  เปิดทำการเรียนการสอนปีแรก พ.ศ.2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท   มุ่งผลิตมหาบัณฑิต สำหรับเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์  นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษา นักบริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน  นักพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เป็นต้น
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

 รหัสและชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย       : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

               ภาษาอังกฤษ  : Master of Education Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาและแขนงวิชา

               ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)    :   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

               ชื่อย่อ (ภาษาไทย)     :   ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

               ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Master of Education (Educational Administration)

               ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :    M.Ed. (Educational Administration)

หลักสูตร 2  ปี ให้ใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา

วิชาเอก      การบริหารการศึกษา

การเรียนการสอน     วันเสาร์และอาทิตย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่าจากหลักสูตร  และสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)  และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง

  1. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2556

  2. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์

  2. นักวิจัย นักวิชาการทางการศึกษา นักบริหารในองค์กรภาครัฐและเอกชน

  3. นักพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา