วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปี 2562

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อจุดหมายปลายทางวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี
เฉลิมชัย วัฒนศักดิ์ศิริ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานศาสนกิจกับการรักษาเพศบรรพชิต ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)
พระกฤตกร จุฑาเกียรติ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล ในการดำเนินงานของ บริษัท กิจสยามเทรดดิ้ง จำกัด
พระกฤตานน จุฑาเกียรติ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร
พระชัยภัทร บุญปั๋น, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย
พระนนธีร์ เมืองมาละ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานต่างชาติ กรณีศึกษา: บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
สุภาวดี เสาวคนธ์, ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File
ความสัมพันธ์ของประสิทธิผลการบริหารจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พินัย วิถีสวัสดิ์, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
PDF File
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการจัดการงานบริการประชาชนของข้าราชการศาลอุทธรณ์ภาค 6 จังหวัดนครสวรรค์
ชาญศักดิ์ สมประโยชน์, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
PDF File
คุณลักษณะผู้นำยุคใหม่ที่พึงประสงค์ ของสมาชิกกลุ่มสตรีชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
รัศรินทร์ ลัดใหม่กุลวัฒน์, พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
ความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
ชัยยันต์ มุสิกชาติ, พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ฌณัญกาญจน์ จันทร์เขียว, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
PDF File
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
พลวัฒน์ วิไลชื่นผล, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
PDF File
ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะผู้นำกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อัจฉรา ทิพยรัต, พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่มีผลกระทบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ภาคนครหลวง 103
ประสงค์ อัครพิสิฐวงศ์, พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นต่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปราณี ชูแก้ว, รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์
PDF File
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
สำเนียง โพธิ์ไทรย์, พินัย วิถีสวัสดิ์
PDF File
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความภักดีในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอกนภัทธิ์เทคโนโลยี่ จำกัด
เสาวณีย์ บุญรักษ์, ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี
นริศรา ยิ้มบางอ้อ, ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
รัชพล ไกรโชตธนากุล, ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา
รังสรรค์ ชัยอิสรากร
PDF File
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการสปาของผู้ใช้บริการในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
สุวรรณา กองกูต
PDF File
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสั่งอาหารแบบจัดส่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
มัติ เศษมา
PDF File
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคทองรูปพรรณในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
รักชลี ชัยอิสรากร
PDF File
คุณภาพการให้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ของบริษัท เอพี. ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
นิธิโรจน์ คำภานุช
PDF File
ประสิทธิผลการให้บริการด้านโลจิสติกส์ของบริษัทอาร์เจ โลจิสติกส์ จำกัด
จริญ เอี่ยมยัง
PDF File
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารริมน้ำ ของผู้บริโภคในจังหวัดฉะเชิงเทรา
อุมากร จีรชัยมงคล
PDF File