วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ ส่งเสริมและสนันสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัย ในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกทั้งแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

งานวิจัยบัณฑิตศึกษา ปี 2562

มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมที่ส่งผลต่อความภักดี ต่อจุดหมายปลายทางวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี
เฉลิมชัย วัฒนศักดิ์ศิริ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานศาสนกิจกับการรักษาเพศบรรพชิต ณ วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)
พระกฤตกร จุฑาเกียรติ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับประสิทธิผล ในการดำเนินงานของ บริษัท กิจสยามเทรดดิ้ง จำกัด
พระกฤตานน จุฑาเกียรติ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคอาหารมังสวิรัติในเขตกรุงเทพมหานคร
พระชัยภัทร บุญปั๋น, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
ความพร้อมในการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัย
พระนนธีร์ เมืองมาละ, กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
PDF File
แรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานต่างชาติ กรณีศึกษา: บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)
สุภาวดี เสาวคนธ์, ฐิติรัตน์ มีมาก
PDF File