1. รหัสและชื่อหลักสูตร

               ภาษาไทย             : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

               ภาษาอังกฤษ         : Master of Education Program in Educational Administration

  1. ชื่อปริญญาและแขนงวิชา

               ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)    :         ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

               ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    :         ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)

               ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):        Master of Education (Educational Administration)

               ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)          :    M.Ed. (Educational Administration)

  1. วิชาเอก

การบริหารการศึกษา

  1. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

               ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

5.5 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

5.1 ปรัชญาหลักสูตร  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ  มุ่งมั่นในการสร้างนักบริหารสถานศึกษา  นักบริหารการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษา โดยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  มาสนับสนุนการผลิตผู้เรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้และสามารถอยู่ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

5.2 ความสำคัญ  เป็นหลักสูตรการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา  ที่มีความโดดเด่นในการเป็นผู้นำ มีความคิดก้าวหน้า  ทันสมัย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์ความร่วมมือได้ในทุกโอกาส  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  ธรรมาภิบาล มีสมรรถนะในทางวิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการวิเคราะห์  สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์  มีความรอบรู้ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ การวิจัย สามารถเป็นผู้นำทางการบริหารการศึกษา  มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาและการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  ทั้งในสภาวะปกติและสภาวะที่ไม่แน่นอน  และสามารถผลักดันให้สถานศึกษาผลิตนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันเป็นสากล สามารถอยู่ในโลกยุคใหม่ร่วมกับผู้อื่นได้

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มีวัตถุประสงค์ในการผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ให้มีคุณลักษณะดังนี้

5.3.1 เป็นผู้นำที่ทันสมัย มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รู้เท่าทันและนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สถานศึกษาของตนเองได้

5.3.2 เป็นผู้นำที่มีความโดดเด่น มีความพร้อมในการเตรียมคนเข้าสู่ระบบการทำงาน  สามารถบริหารจัดการห้องเรียนที่มีผู้เรียนหลายวัย

5.3.3  เป็นผู้นำที่ก้าวหน้าสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อความก้าวหน้า เชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นแบบอย่างที่ดี

5.3.4 เป็นผู้บริหารที่มีธรรมมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการบริหาร

5.3.5 มีความรู้ในหลักวิชา ทฤษฎี หลักบริหาร องค์ประกอบของวิชาการด้านการบริหารและวิชาที่เกี่ยวข้อง