หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)
Master of Education Program  in Education Administration (M.ED.)
หลักสูตร 2 ปี 45 หน่วยกิต

ข่าวสาร/กิจกรรม