หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สนอง ดีประดิษฐ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.รณัณ จุลชาติ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ปัทมนันท์ พลเดช

อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์โลมดาว ภุชงคกุล

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.วิชนี คุปตะวาทิน

อาจารย์ประจำ

อาจารย์สกลเกียรติ   สังวรกิตติวุฒิ

อาจารย์ประจำ

อาจารย์ศุภกานต์ มังกรสุรกาล

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจรย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.ชลัช จงสืบพันธ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร. วันเฉลิม แสงสว่าง

อาจารย์ประจำหลักสูตร

พ.อ.( พิเศษ) ผศ. ดร.พินัย วิถีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.รัฐบุรุษ คุ้มทรัพย์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.รัชตา มิตรสมหวัง