ประวัติคณะรัฐประศาสนศาสตร์

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณธรรมจริยธรรมสูงออกไปรับใช้สังคมไทยและโลก เนื่องจากอาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนและทำให้เกิดผลทางบวกแก่สังคมและคุณภาพชีวิต ดังนั้นภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนักบริหารภาครัฐที่มีความสามารถสูง  มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศ  เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในผลกระทบของระบบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวิตของสังคมไทย การดำเนินการของคณะรัฐประศาสนศาสตร์มุ่งมั่นในการพัฒนา และปฏิบัติตามกรอบภาระกิจที่สำคัญของสถาบันฯ ทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสากล ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 2) เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทั้งด้าน สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 3) สนับสนุนให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4) ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนนานาชาติ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนในด้วยกัน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศานตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีสมรรถนะวิชาชีพและคุณธรรม จริยธรรมสูง เพื่อออกไปรับใช้สังคมไทยและโลก เพราะอาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ จะเปิดโอกาสให้สามารถเปลี่ยนและทำให้เกิดผลทางบวกแก่สังคมและคุณภาพชีวิต ดังนั้นภายใต้ยุคโลกาภิวัตน์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีนักบริหารภาครัฐที่มีความสามารถสูง  มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ ในทุกภาคส่วนของประเทศ เป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีความเข้าใจในผลกระทบของระบบทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับชีวิตของสังคมไทย

ปณิธาน

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม

พันธกิจ

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์