ประวัติคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 

ปรัชญา

แผ่นดินแห่งปัญญาและโอกาส

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการผสมสานความรู้ ความเข้าใจทางการบริการท้องถิ่น เพื่อออกไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่มองค์การทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การสาธารณประโยชน์หน่วยงานบริการสังคมต่างๆ ให้มีศักยภาพทัดเทียมอารยประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพ รองรับความต้องการของสังคมและมีคุณลักษณะบัณฑิตอันพึ่งระสงค์ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
2. สร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสร้างสรรค์สังคม
3. ดำเนินการบริการวิชาการด้านรัฐประศาสนศาตร์ และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. ส่งเสริมและสนันสนุนศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้เกิดประโยชน์ โดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนของคณะ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการจามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร