ประวัติคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ปรัชญา

ปณิธาน

มุ่งมั่นเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมและเพื่อการสร้างสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม และการสนับสนุนสถาบันให้เป็นที่รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. การจัดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
2. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม และประเทศชาติ
3. การบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อให้มีความรู้ จิตสำนึก และความรับผิดชอบ
4. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม แก่นักศึกษาและบุคลากรของคณะ
5. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ