ประวัติคณะบริหารธุรกิจ

 

ปรัชญา

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาสายบริหารธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมและเพื่อการสร้างสรรงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อสังคม และการสนับสนุนสถาบันให้เป็นที่รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการบริการ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐาน ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการ
2. พัฒนาสถาบันให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ถ่ายโอนความรู้ และบริการสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม