ประวัติคณะบริหารธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสากล ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 2) เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทั้งด้าน สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 3) สนับสนุนให้บริการและเผยแพร่ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 4) ส่งเสริม ทำนุบำรุง อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยตลอดจนนานาชาติ ให้ดำรงอยู่ตลอดไป  คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนใน 3 หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ปรัชญา
คุณธรรมคู่ธุรกิจ

วิสัยทัศน์

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งสู่การเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต ด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะ ด้านการบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการมีความรู้ทางด้านสหวิทยาการควบคู่กัน

2) ผลิตองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย ด้านการบริหารธุรกิจ

3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน องค์กรและหน่วยงานทั่วไปในทุกระดับ

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม