ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน – ปริญญาตรี

ใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน – ปริญญาโท

 


 

เอกสารรับรองจาก สกอ.

หนังสือรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หนังสือรับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หนังสือรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หนังสือรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หนังสือรับรองหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

หนังสือรับรองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

 


 

เอกสารรับรองจาก  กพ.

ที่ศธ 0506(2)/8875 ลงวันที่ 13  สิงหาคม 2558  ลำดับที่ 9-10

สำนักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิ

ที่ศธ 0506(5)/13747 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ลำดับที่ 13

ที่ศธ 0506(5)/416 ลงวันที่ 13  มกราคม 2559  ลำดับที่ 8

 


 

เอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ.

ก.ค.ศ. ได้ให้การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


 

เอกสารรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ


เอกสารรับรองหลักสูตรจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน