หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) การจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
Master of Public Administration (M.P.A.) In Public, Private, and Civil Society Sector Management
หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต
แนวทางการประกอบอาชีพ


หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานใน ด้านการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณะประโยชน์ หน่วยงานชุมชน และประชาสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยตำแหน่งงานที่สามารถทำได้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเทียบโอนหน่วยกิต

ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตลอดจนระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสาร/กิจกรรม