หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) Bachelor of Public Administration  (B.Pa.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต