eng1

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สามารถทำงานวิชาชีพหรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เป็นผู้ตรวจสอบความปลอดภัย นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม