หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering  Program  in Safety Engineering (ฺB.Eng.)
หลักสูตร 4 ปี 142 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาชีพที่รองรับ

  • วิศวกรความปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ)
  • นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม