แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาชีพที่รองรับ

  • วิศวกรความปลอดภัย

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ( จป.วิชาชีพ)

  • นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัย นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

ข่าวสารและกิจกรรม