หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

Master of Business Administration (M.B.A.)

หลักสูตร 2 ปี 36 หน่วยกิต

แนวทางการประกอบอาชีพ


หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านการบริหารธุรกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หน่วยงานบริการสังคมต่างๆ โดยตำแหน่งงานที่สามารถทำได้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเทียบโอนหน่วยกิต

ให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตลอดจนระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง