จำนวน  120 หน่วยกิต

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต ในกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมในท้องถิ่นย่านสมุทรปราการ และย่านใกล้เคียงกับทำเลที่ตั้งของสถาบัน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางการบริหารธุรกิจในสาขาต่างๆ อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ธุรกิจต่างๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสู่ยุคดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การประกอบธุรกิจและทำงานออนไลน์ หรือการนำเอาระบบคลาวด์เข้ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน หลักสูตรนี้ยังเหมาะที่จะรองรับความต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคนี้ในด้านการบริหารจัดการธุรกิจอีกด้วย จึงเป็นหลักสูตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี
  1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
  2. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี
  3. นักบัญชี เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
  4. ธุรกิจส่วนตัว
  5. ที่ปรึกษาทางการบัญชี และการเงิน
  6. รับราชการ ครู/อาจารย์