กลุ่มวิชาซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาซัพพลายเชน (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Supply Chain (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Management (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Marketing (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต