สาขาซัพพลายเชน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาซัพพลายเชน (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Supply Chain (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต

สาขาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Management (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต

สาขาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program in Marketing (B.B.a.) หลักสูตร 4 ปี  120 หน่วยกิต