สาขาซัพพลายเชน

สาขาการจัดการ

สาขาการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านการบริหารธุรกิจทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หน่วยงานบริการสังคมต่างๆ โดยตำแหน่งงานที่สามารถทำได้ ได้แก่ ผู้บริหารองค์การ เจ้าของธุรกิจ ที่ปรึกษา นักวิจัย นักวิเคราะห์ ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง