คณะรัฐประศาสนศาสตร์ Faculty  of Public Administration

ความสำคัญ : 

          หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานในด้านการบริหารงานท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน หน่วยบริการสังคมต่างๆ ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่นสมาชิกองค์บริหารส่วนจังหวัด ตำบล เทศบาล ตลอดจนองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สมาชิกสภาท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การสาธารณกุศล นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา ผู้ปฎิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

         ระดับปริญญาตรี ประกอบไปด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้

               1 . หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

         ระดับปริญญาโท ประกอบไปด้วย 1 หลักสูตร ดังนี้

               1 . หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม