ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีนี้ออกค่ายจิตอาสา ณ โรงเรียนดอนเตาอิฐ ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2563 โดยนักศึกษาชมรมค่ายอาสาฯ จำนวน 120 คน ร่วมกันแบ่งปันจิตอาสา ทาสีสนามเด็กเล่น ทาสีอาคารเรียนภายนอกภายใน ทาสีห้องเรียน ทาสีถังเก็บน้ำ ระบายสีและวาดรูปบนฝาผนังและบนพื้นถนนไว้ให้เด็กเดิน กระโดดและอ่านอักษร ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม โดยมี ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์อภิรัตน์ รสหวาน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน อาจารย์สหภัส สว่างวงค์ อาจารย์อิสรีย์ ขาวทวีรัชต์ และดร.ศุภกานต์ มังกรสุรกาล เข้าร่วมทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถาบันฯ มาเยี่ยมค่าย พร้อมของฝากและพบปะชาวค่าย ประกอบไปด้วยท่านรองอธิการบดี อาจารย์อัจฉรียา นันทศิริพล ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร และท่านคณบดีคณะวิศวะกรรมศาสตร์ อาจารย์ธารทิพย์ ทองมี