ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ.2564

ประกาศเรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี พ.ศ.2564