ข่าวประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2563

ข่าวประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปี 2563