สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภุมิ จัดกิจกรรม Audition 2019 ก้าวสู่ฝัน สานสัมพันธ์ไทย-จีน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภุมิ จัดกิจกรรม Audition 2019 ก้าวสู่ฝัน สานสัมพันธ์ไทย-จีน

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม Audition 2019 ก้าวสู่ฝัน สานสัมพันธ์ไทย-จีน
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ และอาจารย์อภิรัตน์  รสหวาน ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมเป็นเกียรติ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไปแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2563 จัดที่ ห้องประชุมชั้น 8 SVIT เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 6 คน จาก 14 คน ดังนี้
1. นายศักชัย กลิ่นศร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. นายจักรินทร์ ไชยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. นางสาวสุทธิวรรณ วิชาคำ คณะบริหารธุรกิจ
4. นางสาวชลลดา อุทธรังษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. นางสาวพรรณารายณ์ สง่างาม คณะบริหารธุรกิจ
6. นางสาวสุวรรณา เฉียบแหลม คณะบริหารธุรกิจ
Untitled-2