โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ทิพย์คง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต” โดยการนำของ ดร.วิทยา ปิ่นทอง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต