สารจากอธิการบดี : วารสารวิชาการ SVIT ผ่านการรับรอง TCI กลุ่ม 1

สารจากอธิการบดี : วารสารวิชาการ SVIT ผ่านการรับรอง TCI กลุ่ม 1

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ฉบับสังคมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย TCI โดยจัดให้เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มที่ 1

สารอธิการ TCI กลุ่ม 1