SVIT ร่วมการประชุมวิชาการ

SVIT ร่วมการประชุมวิชาการ

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ โดย ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในหัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม Thailand 4.0

208826 208829 S__8019991