ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ..๒๔๙๗ มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ด้วยตนเองทุกคน โดยนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่

 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.. ๒๕๔๐) ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารไม่สำเร็จตามหลักสูตรรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑

มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการ ดังนี้

  . การยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ติดต่อขอรับใบคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  . สถานที่ยื่นหลักฐาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ชั้น ๑ อาคารเรียนหลัก  ในวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. 

  . หลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

– สำเนาหมายเรียก สด.๓๕   จำนวน   ๒  ฉบับ   (ติดต่อขอรับได้ที่สัสดีอำเภอหรือสัสดีเขต ตามภูมิลำเนาทหารของนักศึกษา)

– สำเนาหนังสือสำคัญ สด.๙     จำนวน   ๒  ฉบับ   (เอกสารที่ขึ้นทะเบียนทหารไว้/ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้า ด้านหลัง)

– หนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา    จำนวน   ๒  ฉบับ   (ใช้ฉบับจริง ๑ ฉบับ และถ่ายสำเนา ๑ ฉบับ)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน   ๒  ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา     จำนวน   ๒  ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา     จำนวน   ๒  ฉบับ