อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 5

อบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 5

สำนักบริการวิชาการและวิจัย สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

8249

จัดอบรมผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน 2562

 

ค่าลงทะเบียนเพียง 5,800 บาท *ชำระเงินภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

(*รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง คู่มือประกอบการการอบรม)


 

หัวข้อการอบรม

18 พฤศจิกายน 2562

9:00 -12:15           ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหม้อน้ำ นิยามความหมายต่างๆ / หลักการเกิดไอน้ำ / การใช้ประโยชน์จากไอน้ำ / รู้จัก พื้นฐานระบบหม้อน้ำ

13:15 -16:30         ประเภทหม้อน้ำโครงสร้าง และส่วนประกอบ ประเภทหม้อน้ำ / โครงสร้าง / ส่วนประกอบเปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของหม้อน้ำแต่ละประเภท

 

19 พฤศจิกายน 2562

9:00 -12:15           การใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำ ตรวจสอบก่อนจุดเตา วิธีการจุดเตา วิธีการดับเตา วิธีการควบคุมการเดินเครื่อง การจัดทำบันทึกรายงานประจำวัน การเก็บรักษาหม้อน้ำที่ถูกต้อง

13:15 -16:30        น้ำสำหรับหม้อน้ำ
คุณสมบัติน้ำเบื้องต้น การดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ปรับสภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และควบคุมดูแล คุณสมบัติน้ำป้อนและน้ำในหม้อ น้ำสำหรับหม้อน้ำ สิ่งเจือปนในน้ำกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับหม้อน้ำขั้นตอน วิธีการล้างหม้อน้ำ ล้างตะกรัน โดยใช้สารเคมี มาตรฐานคุณสมบัติของน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำ วิธีการปรับสภาพน้ำสำหรับหม้อน้ำ

 

20 พฤศจิกายน 2562

9:00 -12:15            การใช้ไอน้ำและการประหยัดพลังงานความร้อนระบบคอนเดนเสทและไอน้ำ ปัญหาที่เกิดจากไอน้ำและคอนเดนเสท หลักการและเทคนิคการประหยัดพลังงานไอน้ำ การติดตั้งการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

13:15 -16:30        การศึกษาดูงานนอกสถานที่
ระบบการติดตั้งหม้อไอน้ำ ระบบไอน้ำ ระบบน้ำป้อน ระบบเชื้อเพลิง และระบบลมช่วยเผา วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำ การจัดทำบันทึก รายงานประจำวันในสถานการณ์จริง

 

21 พฤศจิกายน 2562

9:00-12:15            เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงและการเผาไหม้/ทฤษฎีการเผาไหม้ ประเภทและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเตาตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน คุณสมบัติของเชื้อเพลิงแข็ง

13:15-16:30          เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ (ต่อ) ระบบก๊าซเชื้อเพลิง ข้อดี-ข้อเสีย ระบบควบคุมการเผาไหม้ การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง ระบบและหลักการทำงาน ข้อดี ข้อเสีย ของอุปกรณ์การเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็งแบบต่างๆ

 

22 พฤศจิกายน 2562

9:00-12:15             ระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับหม้อน้ำ หน้าที่การทำงานของระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับหม้อน้ำ การติดตั้งที่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามที่กฎหมายกำหนด   การใช้งาน ตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย

13:15-16:30          หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน และหม้อน้ำร้อน นิยาม และหลักการทำงานของระบบหม้อต้มฯ โครงสร้าง อุปกรณ์ความปลอดภัย ระบบการทำงาน และการใช้งาน การควบคุมดูแล

 

23 พฤศจิกายน 2562

9:00-12:15             กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน กฎหมายด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

13:15-16:30           ทดสอบมาตรฐาน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 


 

ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี สาขา โฮมโปร
เลขที่บัญชี 518-1-55689-0
ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
แฟกซ์ใบ pay in มาได้ที่ 02 3374103 หรือ suriwipawan.kuk@svit.ac.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสุริวิภาวรรณ ขุนพิลึก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

55/56 หมู่ 7 ซ.สามมิตร ถ.หนามแดง-บางพลี

ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โทร 02 3373341 ต่อ 609

แฟกซ์ 02 337 4103