news

Oct
03

SVIT ร่วมจิตอาสา : พิธีเปิดงานประเพณีรับบัว

ฝ่ายกิจการนักศึกษา> สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การทำความสะอาดพื้นที่จัดพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว ณ วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทราปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560

By Student Affairs | news
DETAIL
Oct
03

วันเปิดโลกกิจกรรม SVIT

ฝ่ายกิจการนักศึกษา > เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา จัดงานวันเปิดโลกกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อาทิ ชมรมดนตรี ชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ชมรมศิลปะการแสดง ชมรมจิตอาสา ชมรมเชียร์และสันทนาการ ชมรมภาษาอังกฤษ ชมรมถ่ายภาพ เป็นต้น โดยบรรยากาศภายในงานเต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนานจากเกมส์แลกของรางวัล และกิจกรรมเพื่อความบันเทิงต่างๆ ทั้งนี้นักศึกษาที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการสมัครเป็นสมาชิกชมรมตามความสนใจ และพร้อมที่จะร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเป็นลำดับต่อไป

By Student Affairs | news
DETAIL
Oct
03
Sep
02

ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ด้วยตนเองทุกคน โดยนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารไม่สำเร็จตามหลักสูตรรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการ ดังนี้   ๑. การยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ติดต่อขอรับใบคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๒. สถานที่ยื่นหลักฐาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ชั้น ๑ อาคารเรียนหลัก  ในวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    ๓. […]

DETAIL
Aug
10
Jul
27
Jul
25

งานประกวด Freshy Boy&Girl 2560

งานประกวด Freshy Boy&Girl ประจำมีการศึกษา 2560 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์กาญจนา    

DETAIL
Jul
14
Jun
23
Jun
16
Page 1 of 41234

Success

การเรียนที่มุ่งถึงความสำเร็จ

Value

การเรียนที่มีคุณค่าในตัวเอง

Integrity

การเรียนที่มีความซื่อสัตย์

Technology

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

ติดต่อเรา

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

info@svit.ac.th

TOP