ประกาศฝ่ายทะเบียน

Oct
03
Sep
02

ประกาศการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๗ ชายที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายมีหน้าที่รับราชการทหาร ด้วยตนเองทุกคน โดยนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาอยู่  ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดปี พ.ศ. ๒๕๔๐) ที่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหาร หรือศึกษาวิชาทหารไม่สำเร็จตามหลักสูตรรักษาดินแดน จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้ดำเนินการ ดังนี้   ๑. การยื่นใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ติดต่อขอรับใบคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร พร้อมส่งหลักฐานผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   ๒. สถานที่ยื่นหลักฐาน ฝ่ายกิจการนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ชั้น ๑ อาคารเรียนหลัก  ในวันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.    ๓. […]

DETAIL
Jul
14
Jun
23
Jun
16
Apr
05
Mar
14

โครงการ SVIT ร่วมใจสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการ SVIT ร่วมใจสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม(อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เป็นโครงการร่วม กับโครงการคลองขี้ระแวง บ้านคลองบางเสือตาย ม. 7 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560

DETAIL
Mar
10

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ระดับหลักสูตร

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ระดับหลักสูตร โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ห้อง A301 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

DETAIL
Mar
01
Feb
28
Page 1 of 212

Success

การเรียนที่มุ่งถึงความสำเร็จ

Value

การเรียนที่มีคุณค่าในตัวเอง

Integrity

การเรียนที่มีความซื่อสัตย์

Technology

การใช้เทคโนโลยีในการเรียน

ติดต่อเรา

55/56 หมู่7 ซอยสามมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

02-337-3341-3, 095-807-3535, 095-907-3535

Fax: 02 337-4103

info@svit.ac.th

TOP